Σκοποί-Αντικείμενα

Νομική μορφή & ιστορικό ίδρυσης

Πρόκειται για μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που υπάγεται στις διατάξεις του Α.Κ.  και φέρει την πλήρη επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ», εν συντομία «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΔΡΟΥ (Ε.Κ.Α.)» στην αγγλική δε γλώσσα “ANDROS RESEARCH CENTRE (A.R.C.)”.

Το καταστατικό της εταιρείας κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σύρου, αρ. πράξης 220/2009, στις 2/6/2009. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Άνδρου, στη Άνδρο,  στον οικισμό Κατακαλαίων, Αποικίων.

Σκοπός-αντικείμενα
Ο σκοπός του φορέα είναι μη κερδοσκοπικός και συνοπτικά συνίσταται, στη συμβολή (του) στην κοινωνική αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και εργαλείων της, αφενός μέσα από τη διερεύνηση, κατανόηση, ανάδειξη πεδίων και ζητημάτων που αφορούν το σύγχρονο γίγνεσθαι κατά κύριο λόγο στην νήσο Άνδρο, δευτερευόντως σε άλλες περιοχές της ημεδαπής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν γένει στο εξωτερικό, αφετέρου μέσα από το σχηματισμό και υλοποίηση προτάσεων και δράσεων καλών πρακτικών (best practices) έναντι των εκάστοτε πεδίων και ζητημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, σε ότι αφορά τα πεδία ενδιαφέροντος και δραστηριοποίησης του φορέα:
- στη μελέτη, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς,
- στη διαχείριση και πολιτική του τουρισμού και στη προώθηση ήπιων, εναλλακτικών και ειδικών μορφών του, (ενδεικτικά περιηγητικός-πεζοπορικός, πολιτισμικός τουρισμός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, κ.α.)
- στην προώθηση των αρχών της βιωσιμότητας (sustainability) και στην περιβαλλοντική διαχείριση (ενδεικτικά διαχείριση νερού, απορριμμάτων, εξοικονόμηση πόρων- συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας-, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κα.)

Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνεται, σε ότι αφορά ακολουθούμενες πρακτικές του φορέα :
- σε συνεργασίες και δικτύωση φορέων, ατόμων, δράσεων,
- στη διεπιστημονικότητα των ερευνητικών προσεγγίσεων και εν γένει στη διαθεματικότητα και τον οριζόντιο χαρακτήρα των εκάστοτε προτεινόμενων δράσεων,
- στην υιοθέτηση πρωτότυπων και αποτελεσματικών μέσων προώθησης γνώσης και καλών πρακτικών στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών δραστηριοποίησης, καθώς και στην προώθηση κοινωνικών ζυμώσεων και αλληλεπιδράσεων, σε σχέση πάντα με τα εκάστοτε πεδία και ζητήματα ενδιαφέροντος.